Ostatnie obliczenia

Narzędzia

Działania pisemne

Dodawanie pisemne

Tutaj możesz dodać sposobem pisemnym dowolną ilość liczb dodatnich.

Odejmowanie pisemne

Tutaj możesz odjąć od siebie dwie liczby dodatnie sposobem pisemnym.

Mnożenie pisemne

Tutaj możesz pomnożyć sposobem pisemnym dwie liczby dodatnie.

Dzielenie pisemne

Tutaj możesz podzielić sposobem pisemnym dwie liczby dodatnie.

Dzielenie pisemne wielomianów

Tutaj możesz podzielić sposobem pisemnym dwa dowolne wielomiany.

Działania na ułamkach

Doprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika

Kalkulator do doprowadzania ułamków do wspólnego mianownika krok po kroku.

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków

Kalkulator do wykonywania podstawowych działań na ułamkach krok po kroku (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).

Zamiana ułamka na dziesiętny lub dziesiętnego na zwykły

Kalkulator do zamiany ułamka na postać dziesiętną lub postaci dziesiętnej na zwykłą (także okresowych).

Działania na liczbach

Potęgowanie

Kalkulator do obliczenia wartości potęgi krok po kroku.

Pierwiastkowanie

Kalkulator do obliczenia wartości pierwiastka krok po kroku.

Rozwiązywanie równań

Równanie liniowe

Kalkulator do obliczenia rozwiązania równania liniowego postaci równanie liniowe krok po kroku.

Równanie kwadratowe

Kalkulator do obliczenia rozwiązania równania kwadratowego postaci równanie kwadratowe krok po kroku.

Równanie wielomianowe

Narzędzie do obliczenia miejsc zerowych wielomianu krok po kroku.

Równanie z wartością bezwzględną

Narzędzie do obliczenia rozwiązania równania z wartością bezwzględną krok po kroku.

Równanie logarytmiczne

Narzędzie do obliczenia rozwiązania równania logarytmicznego krok po kroku.

Układ równań liniowych

Narzędzie do rozwiązania krok po kroku układu równań liniowych dwóch zmiennych.

Analiza funkcji

Funkcja liniowa

Narzędzie do obliczenia miejsca zerowego funkcji liniowej postaci funkcja liniowa krok po kroku i narysowania wykresu tej funkcji.

Funkcja kwadratowa

Narzędzie do obliczenie miejsc zerowych paraboli, narysowania wykresu funkcji kwadratowej, obliczenia punktu minimum lub maksimum paraboli oraz miejsca przecięcia z osią oy.

Pochodna

Narzędzie do obliczenia pochodnej dowolnej funkcji krok po kroku.